شنبه 10 آبان 1399

اسیدهای چرب ضروری چگونه در بافتهای مختلف بدن دام ذخیره می شوند؟

ادامه مطلب

کدام اسیدهای چرب از موارد ضروری رژیم غذایی هستند و در چه نهاده هایی یافت میشوند؟

ادامه مطلب

مکمل های چربی رژیمی و شرایط بدنی دام-آیا پروفایل اسید چرب اهمیت دارد؟

ادامه مطلب