شنبه 4 بهمن 1399

تغذیه دام با کربنات‌‌پتاسیم و اثر آن بر اسیدهای‌چرب شیر. دکتر جوزف هریسون

در این مقاله موضوعاتی که مورد بحث قرار می‌گیرند به شرح زیرند:

اثر پتاسیم بر بیوهیدروژناسیون در شرایط آزمایشگاهی

اثر سسکوئی کربنات پتاسیم بر ترکیب اسید چرب شیر

پتاسیم می‌تواند افزایش غلظت CLA  cis 12 و trans-10 و Trans 18:1در محیط کشت مداوم (continuous culture) میکروب‌های شکمبه را بدون توجه به مقدار چربی در جیره کاهش ‌دهد.

در سال 2012، نتایج اولین تحقیق صورت گرفته درباره استفاده بیشتراز مکمل پتاسیم برای گاوهایی که در مراحل اول شیردهی هستند منتشر شد. نمک پتاسیم استفاده شده سسکوئی کربنات پتاسیم بود و هدف تحقیق این بود که بررسی شود آیا تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده تحت این مکمل قرار می‌گیرد.

این تحقیق بر روی 30 گاو چند شکم زایش انجام شد که در هر گروه 15 گاو قرار گرفتند. این پژوهش از هفته دوم تا هفته دوازدهم شیردهی طول کشید.

    نتایج بدست آمده نشان داد که بیوهیدروژناسیون کامل‌تری از اسیدهای چرب غیر اشباع در شکمبه در هنگام استفاده از مکمل سسکوئی کربنات پتاسیم انجام گرفت و اسید استئاریک بیشتری تولید و در شیر مشاهده شد.

به نظر می‌رسد افزایش درصد چربی و تولید شیرمربوط به اثر پتاسیم بر بیوهیدروژناسیون در شکمبه است که منجر به موارد زیر می‌شود:

  1. کاهش متابولیت‌های واسطه ها بیوهیدروژناسیون اسید چرب
  2. بیوهیدروژناسیون کامل‌تری از اسیدهای چرب
  3. اسید استئاریک بیشتر