شنبه 4 بهمن 1399

در آنالیز اسید‌چرب خوراک‌دام چه اطلاعاتی موجود است؟ دکتر تام جنکینز

دکتر Tom Jenkins

در یک نمونه آنالیز اسید چرب اسامی تمامی اسیدهای چرب را می‌توان مشاهده کرد، ابتدا با اعداد اختصاری، سپس اسم کامل آنها، و مقادیر نسبی آنها (درصد کلی اسیدهای چرب که مجموع آن عدد 100 می‌شود).

 حروف و اعداد اختصاری بر مبنای طول زنجیره اسید چرب، یا به عبارتی تعداد کربن‌ها در زنجیره می‌باشند. برای مثال، C12:0 به این معنی است که 12 زنجیره کربن وجود دارند، و عدد بعد از دو نقطه نشان دهنده تعداد پیوندهای دوگانه موجود در زنجیره کربنی است. بنابراین، اگر عدد سمت راست صفر باشد به این معنی است که آن اسید چرب اشباع شده می‌باشد. اگر عدد سمت راست صفر نباشد آن اسیدچرب اشباع نشده است. به عنوان مثال در C18:1، 18 اتم کربن و یک پیوند دوگانه در زنجیره وجود دارد و اسید چرب غیر اشباع می‌باشد.

 

C12:0 Lauric Acid  اسید لوریک

C14:0 Myrstic Acid  اسید میرستیک 

C16:0 Palmitic Acid  اسید پالمیتیک

C16:1 Palmitoleic Acid  اسید پالمی اولئیک

C18:0 Stearic Acid  اسید استئاریک

C18:1 Oleic Acid اسید اولئیک

C18:2 Linoleic Acid  اسید لینولئیک 

C18:3 Linolenic Acid  اسید لینولنیک

C20:0 Arachidic Acid  اسید آراچیدیک

C20:1 11-Eicosenoic Acid  اسید ایکوسنوئیک

C22:0 Lignoceric Acid  اسید لیگنوسریک

C22:1 Nervonic Acid  اسید نرونیک