سه شنبه 16 آذر 1400

مقایسه تخم‌پنبه با چربی‎عبوری

در حالی که اغلب از تخم پنبه کامل به عنوان یک منبع چربی یاد می‌شود این محصول حاوی 20 درصد چربی، 24 درصد فیبر، و 23 درصد  پروتئین می‌باشد.

تخم پنبه دارای الیاف کوتاهی است که به خاطر نقشش در بهبود چربی شیر بین دامداران محبوب است، البته مهم است بدانیم که نتایج تحقیقات مقایسه‌ای صورت گرفته درباره اثر تخم پنبه و دیگر منابع چربی بر چربی شیر و تولید شیر چیست.

اثر تخم پنبه بر تولید شیر و چربی شیر

بر اساس پژوهشی که اسنیفن در سال 2004 انجام داد، تاثیر تغدیه دام با 2270 گرم تخم پنبه در مقایسه با 454 گرم پودر چربی کلسیمی مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه آزمایش این بود که تخم پنبه 7/3 درصد چربی شیر را بهبود داد، در حالیکه چربی های کلسیمی 54/3  درصد چربی شیر را بهبود دادند.

 با این وجود، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اثر تخم پنبه بر تولید شیر در مقایسه با نمک های کلسیمی کمتر بود. در این آزمایش نمک های کلسیمی 5/2 کیلوگرم شیر تولید کردند، در حالی که تخم پنبه فقط 32/0 کیلوگرم شیر تولید کرد.

 بنابراین، تفاوت این دو ماده خوراکی در چربی شیر تصحیح شده 6/2 کیلوگرم شیر برای چربی های کلسیمی و فقط 32/0 کیلوگرم برای تخم پنبه بود، که در نتیجه میتوان مشاهده کرد که برتری چربی های کلسیمی بر تخم پنبه در انرژی شیر تصحیح شده 27/2 کیلوگرم بود.

 

نتیجه‌گیری

  1. به خاطر داشته باشید که تمامی مکمل های چربی مانند هم نیستند.
  2. در عمل، تخم پنبه کامل یک ماده خوراکی همه کاره ارزشمند است، اما یک منبع خالص برای انرژی لازم برای چربی شیر تصحیح شده نیست.