جمعه 2 مهر 1400

 در این مطالعه از گاوهایی استفاده شد که حداقل دو بار زایش و شیردهی را تجربه کرده بودند.

دکتر Jose Santos

در این مطالعه از گاوهایی استفاده شد که حداقل دو بار زایش و شیردهی را تجربه کرده بودند، و بازدهی شیر آنها بین 6 و 10  DIMبود. ما آزمایشی طراحی کردیم تا اثرات تغییر نسبت امگا 6 به امگا 3 را با تمرکز بر عملکرد شیردهی و پاسخ فاز حاد بررسی کنیم. برای این آزمایش، از 45 رأس گاو چند شکم زایش استفاده کردیمدر زمان شیردهی از یک رژیم نرمال برای همه گاوها استفاده شد و سپس به صورت رندم به سه گروه با رژیم غذایی متفاوت تقسیم شدند.در این سه گروه، نسبت امگا 6 به امگا 3 به ترتیب 4 به 1، 5 به 1، و 6 به 1 بود.
روشی که ما با استفاده از آن نسبت‌های امگا 6 و امگا 3 را تغییر دادیم در واقع تغییر منابع چربی مکمل بود. ما از نمک های کلیسمی (روغن ماهی)، روغن کافشه (گلرنگ)، و روغن پالم استفاده کردیم.
از ترکیب این نمک های کلسیم برای حفظ مقدار کل چربی و مقدار کل اسید چرب اشباع نشده در رژیم های سه گانه استفاده شد، اما نسبت اسید چرب امگا 6 به امگا 3 تغییر داده شد.
BW (Breeding Worth) هم هر روز اندازه‌گیری شده و میانگین هفتگی آن گرفته شد. پروفیل اسیدهای چرب رژیم غذایی با استفاده از نمک های کلسیم روغن ماهی، روغن کافشه، و روغن پالم تغییر داده شد.