جمعه 8 مرداد 1400

اسیدهای چرب ضروری چگونه در بافتهای مختلف بدن دام ذخیره می شوند؟

ذخیره اسیدهای چرب در بافت‌های مختلف بدن

دکتر Charles Staples

اسیدهای چرب ضروری در بافتهای مختلف بدن دام میتوانند به شکل تریگلیسیرید و یا به شکل فسفولیپیدهای غشایی ذخیره شوند.
فسفولیپیدها مهمترین جزء غشاء سلولی هستند که ترکیبی از اسیدهای چرب را در خود جای میدهد، مقدار فسفولیپیدها در بافتهای مختلف و همچنین پروفایل اسیدهای چرب موجود در آنها با هم متفاوت است.
پروفایل اسیدهای چرب زنجیره بلند در دو شکل تریگلیسیرید و فسفولیپید متفاوت میباشد. اسید چرب غالب در تریگلیسیریدها، اسید اولئیک میباشد، پالمیتیک اسید در رتبه بعدی و اسید استئاریک در رتبه سوم قرار دارند. این سه اسید چرب غیر ضروری 5/94% اسیدهای چرب را در تریگلیسیرید تشکیل میدهند این در حالیاست که این سه اسید فقط 61% از اسیدهای چرب را در فسفولیپیدهای ماهیچه تشکیل میدهند. خود این نکته نشان دهنده این مهم است که فسفولیپیدها به نسبت تریگلیسیریدها اسیدهای چرب ضروری بیشتری را در خود جای می‌دهند.


بافت های مختلف از نظر محتوای فسفولیپید، و فسفولیپیدها از نظر پروفایل اسید های چرب با هم متفاوت هستند.

فسفولیپیدهایی که اسیدهای چرب ضروری بالأخص امگا 6 و امگا 3 دارند:
- سیالیت غشا سلولی را بهبود میبخشند.
- بر عملکرد بهتر پروتئین های سطح سلول اثر میگذارند.
- بر توانایی سلولها برای تعامل و تأثیر بر یکدیگر اثر خواهند داشت و تأثیر عوامل پیامرسان خارج سلولی مثل هورمونها و داخل سلولی مثل cGMP را بیشتر خواهند کرد.

این سه نقش منجر به تسهیل فرآیندهای فیزیولوژیک و تولید مثلی بدن دام خواهد شد.