شنبه 1 آبان 1400

دلیل کاهش چربی‌شیر چیست؟

دلیل کاهش چربی‌شیر چیست؟

دکتر Tom Jenkins

نظریه غالب درباره عوامل کاهش چربی شیر در سالهای اخیر تغییر کرده است. سابقاً محققان معتقد بودند زمانی که نسبت اسید چرب فرار استات به اسید چرب پروپیونات کاهش یابد چربی شیر هم کاهش می یابد. در تحقیقات انجام شده گفته شده که افزایش تولید پروپیونات باعث کاهش چربی شیر می شود. در مطالعات جدید تغییر در مکمل های چربی جیره عامل اصلی کاهش چربی شیر شناسایی شده است. زمانی که لیپید از شکمبه عبور میکند در معرض جمعیت میکروبی قرار میگیرد و میکروارگانیسم های شکمبه از چربی جیره برای ترکیب مقادیر کمی از ترکیبات قدرتمند لیپیدی استفاده میکنند. سپس، این ترکیبات لیپیدی وارد جریان خون میشوند، به غدد شیری میروند و سنتز چربی شیر را در آنجا مهار می کنند.

 لینولنیک اسید کانژوگه شده لیپید های بیواکتیوی می باشند که بوسیله میکروارگانیسم ها از اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در جیره غذایی دام تولید میشوند. مهم نیست در جیره از مکمل چربی استفاده کنید یا نه. همیشه اسید چرب غیر اشباع در علوفه و غلات وجود دارد تا به عنوان سوخت میکروارگانیسم ها استفاده شوند. بیشتر از 20 نوع لینولنیک اسید کانژوگه شده توسط میکروارگانیسم ها در شکمبه تولید می شوند. سه نوع از این مواد اثر منفی بر سنتز چربی شیر در غدد شیری میگذارند. بنابراین وقتی از غلات یا چربی بیش از اندازه برای تغذیه دام استفاده شود میکرو ارگانیسم های شکمبه سه نوع لینولنیک اسید کانژوگه شده مضر را بیش از اندازه تولید میکنند و در نتیجه این ترکیبات اثر منفی خود را میگذارند.


بنابراین هدف ما در تغذیه دام مدیریت محیط شکمبه برای محدود کردن ایزومرهای لینولنیک اسید کانژوگه شده می باشد که باعث کاهش چربی شیر می شود.

نکته:
-تولید بیش از اندازه لینولنیک اسید کانژوگه شده در شکمبه منجر به کاهش چربی شیر میشود.
-استفاده بیش از حد از غلات باعث تولید بیش از اندازه لینولنیک اسید کانژوگه شده میشود. در واقع تولید کم استات باعث کاهش چربی شیر نمیشود.

در آخر نتیجه گیری میشود که میزان تولید لینولنیک اسید کانژوگه شده را میتوان با یک رژیم مناسب کنترل کرد.